Ohjeet mökkikauppoihin

1. Kauppakirja

Kauppakirja tehdään kolmena kappaleena: yksi myyjälle, yksi ostajalle ja yksi Markkuun Ryhmäpuutarhayhdistys ry:lle. Katso kauppakirjamalli Lomakkeet-sivulta.

Kauppakirjasta tulee ottaa kopiot mm. energialaitosta ja verottajaa varten. Kauppakirjan tulee nimikirjoitusten osalta olla kahden henkilön todistama. Ainakin yhden ostajista tulee olla kirjoilla Oulun kaupungissa. Tämä vaatimus ei koske lahjan eikä perinnön kautta tapahtuvia maanvuokrasopimusten siirtoja.

Kauppakirjassa on hyvä eritellä siirtolapuutarhamökin, irtaimiston ja vuokraoikeuden osuudet kauppahinnasta. Varainsiirtovero maksetaan vain siirtolapuutarhamökin osuudesta. Minimissään mökin käypä arvo on sama kuin sen verotusarvo. Mökin sähköliittymä on irtaimistoa, jonka arvon voi tarkistaa Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy:ltä. Vuonna 2020 sähköliittymän hinta on 1180 euroa.

Irtaimiston määrä ja laatu on eriteltävä kuten Verhohallinnon ohjeessa Varainsiirtovero kiinteistön luovutuksessa on irtaimiston osalta kohdassa 5.3 kerrottu. Vuokraoikeudeun arvo on jäännösarvo, joka saadaan, kun kauppahinnasta vähennetään mökin ja irtaimiston osuudet.

Ostajan ja myyjän on kaupanteon yhteydessä sovittava keskenään palstalle kuuluvien maksujen suorittamisesta (sauna-, suihku-, risu-, multa-, hiekka-, kivituhka- ym. maksut). Yhdistys lähettää laskut kaksi kertaa vuodessa palstan omistajalle; keväällä tonttivuokran ja jäsenmaksun, syksyllä palveluiden maksut.


2. Maanvuokrasopimuksen siirto

Ostajan tulee kaupanteon jälkeen, kun koko kauppasumma on maksettu (todennetaan kauppakirjasta tai erillisestä kuitista), sopia yhdistyksen puheenjohtajan kanssa maanvuokrasopimuksen siirron ajankohta. Siirto uudelle palstan maanvuokraajalle tulee tehdä mahdollisimman pian.

Maanvuokrasopimuksen siirto tehdään Marketa-kerhotalolla. Ostaja tuo tilaisuuteen yhdistyksen kappaleen kauppakirjasta ja myyjältä saamansa palstan alkuperäisen maanvuokrasopimuksen. Myös myyjä voi olla halutessaan paikalla.

Hallituksen puheenjohtaja, sihteeri, varapuheenjohtaja tai taloudenhoitaja (kaksi yhdessä) vastaanottavat em. asiakirjoja yhdistyksen puolesta 1.5. – 30.9. välillä ennalta sovittuun aikaan kerhotalo Marketassa. Tilaisuudessa mökin ostaja(t) merkitään palstan vuokraajaksi. Kummankin vuokraajan tulee olla paikalla tai maanvuokrasopimuksen allekirjoitusoikeus tulee osoittaa valtakirjalla.

Kaikki merkinnät tehdään samalla tavalla yhdistyksen ja palstavuokraajan sopimuskappaleeseen. Maanvuokrasopimuksia ei saa rei’ittää tai niitata, koska ne ovat ns. ”ikuisesti” säilytettäviä papereita.

Samalla tavalla toimitaan myös, kun kysymyksessä on lahjan, perinnön tai avioeron kautta tapahtuva maanvuokrasopimuksen siirto. Näissä tapauksissa siirtoketjun tulee olla aukoton. Uuden omistajan on esitettävä joko lahjakirja, perukirja (+ perinnönjakokirja, jos se on tehty) tai testamentti tai todistus osituksesta, josta ilmenee myyjän oikeus maanvuokrasopimuksen siirtoon.

Kaikista asiakirjoista otetaan kopiot molempien maanvuokrasopimuskappaleiden väliin (esim. kauppakirja-, lahjakirja-, testamentti, perukirja- tai perinnönjakosopimus).

Tilaisuudessa uusi palstan vuokraaja(t) rekisteröidään Markkuun Ryhmäpuutarhayhdistys ry:n jäseneksi. Yhdistyksen kirjanpitäjä lähettää uudelle omistajalle liittymis- ja jäsenmaksulaskut. Kaikki jäsenelle kuuluvat oikeudet (vesi, sauna, jätehuolto ym.) ja velvoitteet astuvat voimaan rekisteröinnistä. Hallitus hyväksyy sääntöjen mukaan uudet yhdistyksen jäsenet seuraavassa kokouksessaan.


3. Varainsiirtovero

Ostajan on 6 kk kuluessa kaupantekopäivästä maksettava 4% varainsiirtovero puutarhamökin arvosta, ks. verohallinnon ohje varainsiirtoveron maksusta. Ostajan on tehtävä varainsiirtoveroilmoitus 6 kk:n kuluessa kaupantekohetkestä (lomake 6012) Oulun verotoimistoon. Lähetä allekirjoitetun lomakkeen mukana kuitti veron maksusta, kopio allekirjoitetusta kauppakirjasta tai muusta sopimuksesta sekä myyjän ja ostajan selvitys mökkirakennuksen arvosta (ellei sitä ei ole eritelty kauppakirjassa).


Ohje liikaa maksetun varainsiirtoveron palautusta varten

Verohallinto on hallinto-oikeuden päätöksen KHO:2010:57:n johdosta muuttanut siirtolapuutarhamökkejä luovutettaessa maksettavan varainsiirtoveron määräämisperustetta niin, että varainsiirtovero maksetaan ainoastaan siirtolapuutarhamökin arvosta. Rakennus arvostetaan sen luovutushetken eli myyntihetken käypään arvoon. Rakennuksen arvon määrittämisessä huomioidaan mm. rakennuksen ikä, koko, kunto ja varustelutaso. Minimissään mökin käypä arvo on sama kuin sen verotusarvo.

Liikaa maksettua varainsiirtoveroa voi hakea takautuvasti. Kun kauppa tai muu luovutus on tapahtunut ennen 1.1.2017, on hakemus tehtävä 5 vuoden kuluessa. Jos kauppa on tapahtunut 1.1.2017 jälkeen, hakemus on tehtävä 3 vuoden kuluessa. Palautusta haetaan täyttämällä Varainsiirtoveron palautushakemus, verottajan lomake 6017.


4. Sähköliittymä

Uuden omistajan tulee ensitilassa toimittaa Oulun Energialle siirtoasiakirja sähköliittymän siirrosta. Siirtoasiakirja voi olla erillinen luovutuskirja, kopio kauppakirjasta, ositustodistuksesta tai ote perukirjasta siltä osin missä mainitaan, että kiinteistö siirtyy uudelle omistajalle. Siirtoasiakirjan voi toimittaa sähköpostilla osoitteeseen tekninenneuvonta.oe@oulunenergia.fi tai postitse osoitteella: Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy, Tekninen neuvonta, PL 116, 90101 OULU.


5. Kiinteistövero

Yhdistys ilmoittaa mökkikaupat ja vuokrasopimusten siirrot vuosittain verotoimistolle kiinteistöverotusta/varainsiirtoveron maksun tarkastusta varten. Kiinteistövero määrätään sille, joka omistaa puutarhamökin kyseessä olevan kalenterivuoden alussa eli 1. tammikuuta. Vaikka mökki olisi alkuvuonna myyty tai lahjoitettu, kiinteistöveromaksu lähetetään 1. tammikuuta tilanteen mukaan mökin myyjälle tai lahjoittajalle. Jos mökin hallintaoikeus on lahjoituksessa jäänyt luovuttajalle, vastaa hän luovutuksen jälkeenkin kiinteistöverosta.


Verosihteeri Juha Pekkarinen on tarkastanut ja hyväksynyt ohjeet 14.12.2018.