Yhdistyksen säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Markkuun Ryhmäpuutarhayhdistys ry. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää epävirallisena lyhennyksenä MRPY ry. ja sen kotipaikka on Oulu.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on

 • ylläpitää, edistää ja kehittää puutarhaviljelyä vapaa-ajan harrastuksena jäsentensä ja kotipaikkakuntansa piirissä
 • toimia oman ryhmäpuutarhansa ja sen viihtyvyyden, yhteisymmärryksen ja yhteistoiminnan kehittämiseksi
 • herättää mielenkiintoa omaa toimintaansa kohtaan ja ohjata kansalaisia myös muiden hyödyllisten vapaa-ajan toimintojen pariin

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • on tehnyt vuokrasopimuksen puutarha-alueen vuokraamisesta Oulun kaupungin kanssa ja vuokraa palstoja edelleen jäsenilleen kaupungin kanssa tehdyn maanvuokrasopimuksen mukaisesti
 • järjestää kokous-, valistus-, ulkoilu-, talkoo-, ja liikuntatilaisuuksia sekä opintoretkiä
 • tekee esityksiä ja aloitteita järjestyksen ja hyvien tapojen noudattamiseksi puutarha-alueella
 • luo ja ylläpitää suhteita Oulun kaupungin hallintoon jäsenistönsä ja
  puutarha-alueen parhaaksi
Toimintansa tukemiseksi yhdistys
 • voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta
 • voi harjoittaa pienimuotoista kioski- ja kahvilatoimintaa järjestämissään tilaisuuksissa sekä puutarha-alan tuotteiden välitystoimintaa jäsenilleen
 • järjestää rahankeräystä ja arpajaisia asianmukaisilla luvilla sekä ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja
 • kantaa jäseniltään jäsenmaksuja

3. Jäsenet

Yhdistykseen varsinaisina jäseninä voivat olla Oulun kaupungissa kirjoilla olevat henkilöt, jotka
- omistavat (yksin tai yhdessä toisen henkilön kanssa) mökin Markkuun Ryhmäpuutarhassa ja
- ovat vuokranneet palstan Markkuun Ryhmäpuutarhayhdistykseltä ja
- on hyväksytty yhdistyksen jäseniksi.

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Yhdistykseen voi lisäksi kuulua kannatus- ja kunniajäseniä. Yhdistyksen toiminnassa ansioitunut henkilö voidaan hallituksen esityksestä kutsua vuosikokouksessa kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi. Kunniajäsen ja kunniapuheenjohtaja eivät suorita jäsenmaksua yhdistykselle. Näiden lisäksi voidaan hallituksen päätöksellä hyväksyä ns. lisäjäseneksi ryhmäpuutarhan hyväksi toiminut henkilö. Kannatusjäseneksi voi yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö tulla niin halutessaan.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen on velvollinen eroamaan yhdistyksestä, kun 3 §:ssä tarkoitettu vuokrasuhde päättyy.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut, tai jos jäsen on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä, tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Erotetulla jäsenellä on oikeus saattaa erottaminen yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi toimittamalla vetoomus kirjallisesti kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

5. Liittymis- ja jäsenmaksut

Jäseniltä perittävän liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous. Jäsenmaksun tulee olla suoritettuna kesäkuun loppuun mennessä. Uusi jäsen maksaa lisäksi liittymismaksun yhden (1) kuukauden kuluessa liittymisestään.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa kahdeksi (2) toimintakaudeksi valittu puheenjohtaja ja kuusi (6) kolmeksi toimintakaudeksi valittua varsinaista jäsentä sekä vuosittain valittavat kaksi (2) varajäsentä.

Hallituksen jäsenten tulee olla yhdistyksen varsinaisia jäseniä tai lisäjäseniä. Hallituksen
varsinaisista jäsenistä yksi kolmasosa (1/3) on toimintakausittain erovuorossa. Hallituksen jäsen voidaan valita erovuoroisena tehtäväänsä uudelleen.

Hallituksen toimintakausi on tilikausi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja valitsee keskuudestaan tai yhdistyksen ulkopuolelta sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat
toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, vaaleissa kuitenkin arpa.

Isäntä ja taloudenhoitaja, jotka eivät ole hallituksen jäseniä, ovat oikeutettuja osallistumaan hallituksen kokouksiin, kuitenkin ilman äänioikeutta.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai taloudenhoitaja, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on 1.4. – 31.3. välinen aika.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta: kevätkokous toukokuussa ja syyskokous syyskuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous voidaan järjestää, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa puhevalta on varsinaisilla jäsenillä, kunnia- ja kannatusjäsenillä sekä lisäjäsenillä. Äänivalta on varsinaisilla jäsenillä. Äänioikeus jakautuu samaa palstaa vuokraavien lukumäärän mukaan seuraavasti
- 1 vuokraaja / 1 ääni
- 2 vuokraajaa / kullakin ½ ääntä
- 3 vuokraajaa / kullakin 1/3 ääntä siten, että yhtä palstaa kohden on käytettävissä yksi ääni.

Äänioikeutta voi käyttää joku saman palstan vuokraajista valtakirjalla. Valtakirjaedustus on muissa tapauksessa kielletty. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan kokouksen puheenjohtajan ääni ratkaisee, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen jäsen älköön ottako osaa tilintarkastajain valintaan.

Yhdistyksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa. Hallituksen kokousten pöytäkirja hyväksytään seuraavassa hallituksen kokouksessa. Vuosikokousten pöytäkirjat hyväksyy ao. kokouksessa valitut kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta joko jäsenille postitetuilla kirjeillä tai yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai yhdistyksen ilmoitustauluilla. Hallituksen kokoukset kutsutaan
koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta kirjeellä tai sähköpostilla.

Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika ja paikka sekä kokouksessa käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa mainitsemattomista asioista ei saa tehdä jäseniä velvoittavia päätöksiä.
Muut tiedonannot toimitetaan jäsenistölle hallituksen päättämällä tavalla.

11. Varsinaiset kokoukset

Yhdistykset kokouksen avaa yhdistyksen puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja, tai heidän estyneenä ollessaan vanhin kokouksessa
läsnä oleva hallituksen jäsen.

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään vuosikertomus kuluneelta toimintakaudelta
6. esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio seuraavalle kalenterivuodelle
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja (joka toinen vuosi) ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle
7. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle kolme (3) viikkoa ennen kokousta, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Säännöt ja niiden muutokset tulee
lähettää tiedoksi Oulun kaupungille yhden (1 ) kuukauden kuluessa niiden hyväksymisestä.

Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi
käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.


Säännöt on hyväksytty Patentti-ja rekisterihallituksessa 19.8.2010.